• 1: Klubbens navn er ”Filmklubben Thy”. Den er stiftet ved en generalforsamling i Plantagehuset, Thisted, i oktober 1981, og dens hjemstedkommune er Thisted Kommune.

 

 • 2: Klubbens formål er at vise kvalitetsfilm fortrinsvis i samarbejde med Kino 1-3, Thisted.

 

 • 3: Adgang til klubbens arrangementer er betinget af forevisning af medlemskort ved indgangen, og medlemskortet er personligt.

 

 • 4: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

 

 • 5: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til bestyrelsens beslutning, eller når en tredjedel af medlemmerne forlanger det ved skriftlig begæring.

 

 • 6: Indkaldelse til generalforsamling sker gennem offentlig annoncering med mindst 14 dages varsel. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med gyldigt medlemskort.

 

 • 7: Bestyrelsen fastlægger dagsordenen, som mindst indeholder:
 • – Formandens beretning
 • – Forelæggelse af regnskab
 • – Valg af bestyrelse og revisor
 • – Fastsættelse af kontingent

Forslag til dagsordenen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

 • 8: Ændringer i lovene kan kun vedtages, såfremt ændringsforslagenes ordlyd er udsendt sammen med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor de vil blive fremsat. Til vedtagelse kræves to tredjedels majoritet blandt de fremmødte medlemmer. I øvrigt træffes generalforsamlingens beslutninger ved simpelt flertal.

 

 • 9: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. Nævnte valg gælder for to år, således at henholdsvis 3 eller 4 er på valg hvert år. Er bestyrelsen i sin helhed fornyet, bestemmes ved lodtrækning, hvem der skal gå af det følgende år. Desuden vælges hvert år en suppleant og en revisor.

 

 • 10: Alle valg foregår, såfremt krav fremsættes på generalforsamlingen, ved skriftlig afstemning.

 

 • 11: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og programredaktør ved sit første møde efter generalforsamlingen. Formanden og kassereren har tegningsretten i foreningen i fællesskab.

 

 • 12: Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

 • 13: Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.

 

 • 14: Opløsning af klubben finder sted på en generalforsamling efter §8. Den generalforsamling, på hvilken opløsningen finder sted, træffer beslutning om klubbens midler. Dog skal disse anvendes til alment kulturelle formål inden for Thisted Kommune.